Day: January 5, 2020

Mối quan hệ – 49

Edit + Beta: Alice 049. New single Đối với mấy lời hỗn hào của Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng không để ở trong lòng. Có thể là do tính cách của đứa nhỏ này tương đối hiếu thắng, chịu không nổi kích tướng.Nhìn đối phương Doãn Sướng liền nhớ tới lời Diêu Mạn Hòe nói……—— nếu Doãn Đông mỗi lần ra cửa công tác…

Read more Mối quan hệ – 49

error: Content is protected !!